คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ      ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
1.นางสาวจุฑามาศ เจตกสิกิจ ครูชำนาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

2.นางศศิธร  วงศ์พานิช         ครูชำนาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
3.นายประเสริฐ  อนันตอาจ     ครูชำนาญการ           ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4.นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ  ครู                         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้บริหาร
          นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา