คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายปัญญา  พรหมบุตร  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ       ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

กลุ่มบริหารงาน 5 ฝ่าย
1.นางสาวเยาวเรศ เงินสัจจา       ตำแหน่งครู                           ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

2.นางศศิธร          วงศ์พานิช     ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ     ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน
3.นางฤทัย           ศรีเดือน        ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ     ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
4.นายประเสริฐ     อนันตอาจ      ตำแหน่งครูชำนาญการ             ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5.นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ     ตำแหน่งครู                            ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป