กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่18
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นทักษะให้นักเรียนแก้ไขปัญหาเมื่อคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องเพื่อนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ลูกเสือ-เนตรนารี