ศิลปะ
นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชานาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
นางสาววันทนีย์  ปรางทับทิม
ตำแหน่ง:ครู 
ครูประจำวิชาศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ