ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเกษราภรณ์  มั่นมี
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางฤทัย  ศรีเดือน
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพงศธร  กองทรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ