ข่าว/กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
งานนักศึกษาวิชาทหาร

นายชัยเพ็ชร  มาลา

นางสาวสุดารัตน์  วรรณวิโรจน์
 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ฝึก ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาหทาร มณฑลที่ 31 จิรประวัติ นครสวรรค์
ข้อมูลข่าวสาร