เอกสารเผยแพร่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา FDF
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ รหัสวิชา ว20209 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การทำรูปโครงร่างให้มีมิติ 3D
แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ    รหัสวิชา ว20209  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การทำรูปโครงร่างให้มีมิติ 3D  (แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6)

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 842.63 KB