ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัมพิกา  วีระทอง
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเยาวเรศ เงินสัจจา
ตำแหน่ง : ครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายก้องเกียรติ  พัฒนวิชชากุล
ตำแหน่ง :ครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย