การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาววันทนีย์ เรืองบุญ
ตำแหน่ง : ครู 
ครูประจำวิชาคหกรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 


นางสาวนุจรินทร์ บัวรอด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ