สุขศึกษาพลศึกษา

นายชัยเพ็ชร  มาลา
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์  วรรณวิโรจน์
ตำแหน่ง:ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวลำพวรรณ ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง:ครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา