วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายประเสริฐ   อนันตอาจ
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมินตรา  รุ่งรังษี
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวณัฎฐณิชา  แป้นไพศาล
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววชิราภรณ์ อ่อนศรีชัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำวิชาเคมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


นายกฤษฎา  นุชมี
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภณัฐ  บุญหนู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนนันท์  ผลไพร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี