วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายประเสริฐ   อนันตอาจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุฑามาศ  เจตน์กสิกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมินตรา  รุ่งรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวณัฎฐณิชา  แป้นไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกฤษฎา  นุชมี
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนพดล  กล่ำภู่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (เอกคอมพิวเตอร์)