คณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร  พิมพ์สอน
ตำแหน่ง:ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวขวัญฤทัย  แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง:ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุวนันท์  ไกรสรเสนา
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์