เผยแพร่ผลงานวิชาการ
1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้-5E-เรื่อง-โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (ครูมินตรา รุ่งรังษี)

ครูมินตรา รุ่งรังษี 

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.87 MB
แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ครูมินตรา รุ่งรังษี)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.78 KB
หนังสือตอบรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ครูมินตรา รุ่งรังษี)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
2.แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ-ชุด-Building-Reading-Skills (ครูษะวริน ติยะสัญ สุชา)

ครูษะวริน ติยะสัญ สุชา
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ-ชุด-Building-Reading-Skills
>>>กดดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1caTpkihuvr9TexeFMULsyEXBWnJ8eRwd/view?usp=sharing
แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ครูษะวริน ติยะสัญ สุชา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.41 KB
หนังสือตอบรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ครูษะวริน ติยะสัญ สุชา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.67 KB
3.เอกสารประกอบการสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (ครูณัฎฐนิชา แป้นไพศาล)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.5 MB
แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ครูณัฎฐนิชา แป้นไพศาล)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.41 KB
หนังสือตอบรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ครูณัฎฐนิชา แป้นไพศาล)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.22 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ รหัสวิชา ว20209 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การทำรูปโครงร่างให้มีมิติ 3D
  แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ    รหัสวิชา ว20209  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การทำรูปโครงร่างให้มีมิติ 3D  (แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6)
 
 
 
 
 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 842.63 KB