ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 140329
ตารางสอนครู 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 784.5 KB 140230
ตารางสอนครู 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 140298
ตารางสอนครู 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 670.5 KB 140068
ตารางสอนครู 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 639.5 KB 140226
ตารางสอนครู 2/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 140205
ตารางสอนครู 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 140055
งานทะเบียน
>Form คำร้องขอลาออก 140045
>Form คำร้องขอย้ายแผนการเรียน 139989
>Form คำร้องขอย้ายนักเรียนออกระหว่างภาค 140211
>Form คำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างภาค 140386
>Form คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 140309
>Form คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 140122
>Form คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ใบเกรด) 139980
>Form ขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 140135
งานวัดและประเมินผล
แบบประเมินข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 140145
งานงบประมาณและแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีการศึกษา-2563-แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 140.77 KB 140111
>Form แบบขอใช้ทรัพยากร ปี 2561 140248
>แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 140281
Form แผนงาน - โครงการ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 50.07 KB 140191
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 738.5 KB 140041
>แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้าน 140144
>แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 140103
>แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 140392
>ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - ทรงผมของนักเรียน 139959
>ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - การตัดคะแนนความประพฤติของนร. 139954
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 233.83 KB 140330
งานวิชาการ
>รายชื่อนร. ปีการศึกษา 2560 140235
>VDO - มนุษย์ขยะ (งานโรงเรียนคุณธรรม) 139982
>Slide บรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 140022
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.39 KB 140208
>ตัวอย่างการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ 139961
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา PNG Image ขนาดไฟล์ 88.03 KB 140122
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 140290
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 140004
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.41 KB 140236
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 139992