ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 86968
ตารางสอนครู 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 784.5 KB 86865
ตารางสอนครู 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 86928
ตารางสอนครู 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 670.5 KB 86710
ตารางสอนครู 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 639.5 KB 86859
ตารางสอนครู 2/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 86840
ตารางสอนครู 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 86688
งานทะเบียน
Form คำร้องขอลาออก 86657
Form คำร้องขอย้ายแผนการเรียน 86628
Form คำร้องขอย้ายนักเรียนออกระหว่างภาค 86852
Form คำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างภาค 87024
Form คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 86942
Form คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 86744
Form คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ใบเกรด) 86612
Form ขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 86768
งานวัดและประเมินผล
แบบประเมินข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 86776
งานงบประมาณและแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีการศึกษา-2563-แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 140.77 KB 86751
Form แบบขอใช้ทรัพยากร ปี 2561 86888
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 86924
Form แผนงาน - โครงการ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 50.07 KB 86824
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 738.5 KB 86683
แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้าน 86785
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 86744
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 87031
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - ทรงผมของนักเรียน 86598
ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - การตัดคะแนนความประพฤติของนร. 86593
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 233.83 KB 86967
งานวิชาการ
รายชื่อนร. ปีการศึกษา 2560 86864
VDO - มนุษย์ขยะ (งานโรงเรียนคุณธรรม) 86615
Slide บรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 86657
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.39 KB 86840
ตัวอย่างการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ 86592
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา PNG Image ขนาดไฟล์ 88.03 KB 86762
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 86927
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 86643
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.41 KB 86874
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 86631