ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 146740
ตารางสอนครู 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 784.5 KB 146636
ตารางสอนครู 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 146705
ตารางสอนครู 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 670.5 KB 146479
ตารางสอนครู 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 639.5 KB 146633
ตารางสอนครู 2/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 691.5 KB 146610
ตารางสอนครู 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 146466
งานทะเบียน
>Form คำร้องขอลาออก 146465
>Form คำร้องขอย้ายแผนการเรียน 146400
>Form คำร้องขอย้ายนักเรียนออกระหว่างภาค 146622
>Form คำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างภาค 146797
>Form คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 146715
>Form คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 146529
>Form คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ใบเกรด) 146386
>Form ขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 146547
งานวัดและประเมินผล
แบบประเมินข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 146550
งานงบประมาณและแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีการศึกษา-2563-แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 140.77 KB 146522
>Form แบบขอใช้ทรัพยากร ปี 2561 146659
>แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 146686
Form แผนงาน - โครงการ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 50.07 KB 146597
งานกิจการนักเรียน
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 738.5 KB 146452
>แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้าน 146555
>แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 146515
>แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 146803
>ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - ทรงผมของนักเรียน 146364
>ระเบียบโรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2561 - การตัดคะแนนความประพฤติของนร. 146359
แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 233.83 KB 146738
งานวิชาการ
>รายชื่อนร. ปีการศึกษา 2560 146642
>VDO - มนุษย์ขยะ (งานโรงเรียนคุณธรรม) 146388
>Slide บรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 146430
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.39 KB 146615
>ตัวอย่างการเขียนแผนลดเวลาเรียนฯ 146367
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา PNG Image ขนาดไฟล์ 88.03 KB 146527
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146703
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 146410
โครงการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.41 KB 146647
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 146403