ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความภูมิใจและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และ
นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความภูมิใจและ
ความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมกฤชบงกช
โดยมีนางศศิธร วงศ์พานิช หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ คือ ดร.ทิพวรรณ อินนันทนานนท์ พร้อมด้วย อาจารย์นวลศรี มีเอี่ยม
จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าอบรมมารยาทไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการอบรมดังกล่าว นำไปขยายผลมารยาทไทยแก่ น้องๆ ในสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่รักไทย นิยมไทย ใส่ใจสังคมและวัฒนธรรมประจำชาติไทยสืบไป
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,15:56   อ่าน 62 ครั้ง