ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ให้เกรียติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  พร้อมด้วย นายพัทร์ฐนินท์ ธัญญาวินิชกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลทับกฤช  นายสมชาย ปลั่งสุวรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช  นายวีระยุทธ  แก้วดี
กำนันตำบลทับกฤช และ ผู้บริหารในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้เข้าร่วม
ในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี
นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ สนามกีฬา โรงเรียนทับกฤชพัฒนา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,19:14   อ่าน 226 ครั้ง