ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565
        วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา และนายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมต้อนรับ ศน.เมตตา ถวิลไทยและศน.อมรรัตน์ แก้วมาลา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,10:16   อ่าน 97 ครั้ง